Algemene Voorwaarden

Laatste update: 12-01-2023

Wij willen je graag een goede dienstverlening bieden en vinden het daarom
belangrijk dat het duidelijk is wat je van ons kunt verwachten. Hieronder tref je
onze algemene voorwaarden die op onze dienstverlening aan jou van toepassing zijn.

Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden vragen? Neem dan gerust
contact met ons op via het e-mailadres info@laadstationinstalleren.nl

Definities

1. Laadstation Installeren (KVK 84711132): de vennootschap onder firma met beperkte
aansprakelijkheid Laadstationinstalleren V.O.F.
2. Partner(s): dienstverleners – rechtspersonen en natuurlijke personen – die met
Laadstation Installeren een overeenkomst sluiten met als doel om een offerte van een laadstation en installatie te ontvangen.
3. U: de aanvrager – rechtspersoon of natuurlijke persoon – die een
offerteaanvraag invult via de Website van Laadstation Installeren
4. Offerteaanvraag: een door een bezoeker van de Website ingezonden verzoek
om via laadstation Installeren.nl in contact te komen met partners.
5. Website: alle websites die laadstation Installeren exploiteert voor haar dienstverlening.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offerteaanvraag die
Laadstationinstalleren.nl je via de Website biedt. Als je een offerteaanvraag
plaatst, dan gelden deze algemene voorwaarden tussen laadstationinstalleren.nl en jou.
2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, als je dit
voorafgaand aan je laadstationinstalleren.nl uitdrukkelijk schriftelijk met
laadstationinstalleren.nl bent overeengekomen.
3. Laadstationinstalleren.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te
wijzigingen. Jij stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene
voorwaarden gelden tussen laadstationinstalleren.nl en jou. De laatste versie
van deze algemene voorwaarden kun je vinden op: laadstationinstalleren.nl

Dienstverlening van laadstationinstalleren.nl

1. Via de Website van laadstation Installeren kun je gratis een offerteaanvraag
doen voor een laadstation.
2. Laadstation Installeren stuurt je offerteaanvraag aan maximaal drie relevante
Partners die de door jou gezochte dienst aanbieden.
3. Laadstationinstalleren.nl brengt met haar dienstverlening vraag en aanbod bij
elkaar. Laadstationinstalleren.nl is geen partij bij de eventuele overeenkomst die jij en een
Partner met elkaar sluiten.

Offerteaanvraag

1. Als laadstation Installeren je offerteaanvraag ontvangt, beoordeelt zij deze
aanvraag. Als de aanvraag compleet is, stuurt zij deze door aan de Partners
die Laadstation Installeren op basis van de gegevens uit jouw
offerteaanvraag voor je heeft geselecteerd.
2. Laadstation Installeren garandeert niet dat de Partners met je contact opnemen.

Jouw gegevens

Laadstation Installeren beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie
hierover verwijst Laadstation Installeren naar haar Privacy verklaring.

Aansprakelijkheid

1. Laadstation Installeren is alleen aansprakelijk voor directe schade van jou,
die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van
Laadstation Installeren.
2. Laadstation Installeren is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan
doordat zij is uitgegaan van door de jou verstrekte onjuiste of onvolledige
gegevens.
3. Laadstation Installeren is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door
handelen en/of nalaten van een Partner.
4. De aansprakelijkheid van Laadstation Installeren is in ieder geval beperkt tot
het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Laadstation Installeren.

Nietigheid

Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets
aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel
wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige
bepaling volgt.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is
Nederlands recht van toepassing.

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
Uitsluiting herroepingsrecht
 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.
Conformiteit en garantie
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
Klachtenregeling

Laadstation Installeren neemt klachten van klanten serieus. Wij begrijpen dat ontevredenheid kan ontstaan en streven er daarom naar om deze zo snel mogelijk op te lossen.

Mocht u een klacht hebben, neem dan contact op met info@laadstationinstalleren.nl. Wij zullen uw klacht ontvangen en zo snel mogelijk bekijken om u een passende oplossing te bieden. We bevestigen altijd de ontvangst van uw mail en zullen zo snel mogelijk met u contact opnemen.

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.